Sociala och kulturella effekter

När vi reser konsumerar vi en plats och en lokal kultur. Det kan ske med mer eller mindre interaktion med lokalbefolkningen. Kanske träffar du endast hotellets och restaurangernas personal? Inflödet av tillfälliga besökare med andra mål och medel än lokalbefolkningen (se Beteende på semestern) påverkar lokalsamhället och dess invånares livskvalitet och kultur på kort och lång sikt. När turismen har växt kraftigt har flera olika positiva och negativa effekter registrerats och ju större beroendet av turistnäringen är i samhället desto mer benägen är lokalbefolkningen och den lokala turistindustrin att förändra lokala traditioner och levnadssätt för att anpassa sig till turisternas behov. 

Reaktioner hos lokalbefolkningen på ökad turism ter sig på olika sätt. De har olika strategier för att anpassa sin vardag efter turisterna. En del omfamnar utvecklingen helhjärtat. Ofta är det lokalboende med en koppling till turistindustrin. Andra skapar gränser, det vill säga att man håller ett avstånd till turisterna och interagerar sparsamt. Den lokalboende kanske undviker turisttäta torg och gator. Mer avståndstagande strategier är tillbakadragande som innebär att de under turistsäsongen flyr fältet. Kanske har du ett annat boende att flytta till temporärt. En extrem strategi, som setts under senare tid i till exempel Barcelona och Venedig, är motstånd. Turismen påverkar då livskvaliteten väldigt negativt och nivån på turism är så pass extrem att delar av lokalbefolkningen demonstrerar eller tar till våld mot olika turistaktörer.

I en genomgång av tidigare forskning australiensiska forskare listat potentiella positiva och negativa effekter från ett socialt perspektiv.  I tabellen nedan är ett urval av de mest tongivande:

Social/Kulturell effekt (eventuellt förtydligande)

Utvecklingsmöjligheter och anställningar för lokala företag.

Skatteintäkter som kan användas till utveckling av lokalsamhället (olika beroende på landets skattesystem).

Ökad användning av offentliga tjänster, t.ex. vatten eller sjukvård (medför ökade kostnader för lokal myndighet och längre väntetider för lokalboende).

Ökad efterfrågan och ökat underhåll av allmännytta (stränder, kollektivtrafik etc.).

Större affärs-, nöjes- och rekreationsutbud (ökade möjligheter till att träffas och umgås för lokalboende).

Kulturellt utbyte (turister vill ofta träffa lokalbefolkningen som en del av turistupplevelsen)

Trängsel (på gator, torg, parkeringar, trafik, i affärer, på restauranger etc.)

Högre (o)ljudnivåer (turister umgås ofta sent på kvällarna vilket kan uppfattas som störande/upplivande)

Stolthet och image (att turisten väljer din hemstad kan skapa stolthet över hemtrakten)

Ökad alkohol- och drogkonsumtion, brottslighet, prostitution

Nedskräpning

Exploatering av attraktiva landskap (bebyggelse och turistaktiviteter i natursköna områden)

Ökade priser för boende, varor och tjänster

Minskat antal lokalboende (förändrar samhällsstrukturen och därmed traditioner på lång sikt)

Sociala och moraliska värderingar förändras

Relationen mellan lokalboende förändras (konflikter mellan de som är för och emot turismutveckling)

Urbanisering (förändrar områdets karaktär och invånarnas livskvalitet)

Det är viktigt att ta hänsyn till potentiella sociala och kulturella effekter i planering för turism. Ofta är fokus på turism som verktyg för socioekonomisk utveckling (pengar och jobb), men en majoritet av lokalinvånarna kommer oftare i direktkontakt med effekterna i tabellen ovan. Effekterna är tydligare i mindre rurala samhällen samt på destinationer där avståndet (kulturellt, ekonomiskt, maktmässigt etcetera) mellan turist och lokalinvånare är större. 

Källor:
Ap, J., & Crompton, J. L. (1993). Residents' Strategies for Responding to Tourism Impacts. Journal of Travel Research, 32(1), 47-50. 
Deery, M., Jago, L., & Fredline, L. (2012). Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism Management, 33(1), 64-73
Hunt, E. (2017, August 4). ‘Tourism kills neighbourhoods’: how do we save cities from the city break? The Guardian. www.theguardian.com.
Lundberg, E. (2014). Tourism Impacts and Sustainable Development. Gothenburg: University of Gothenburg.