Alternativ till fossilt flygbränsle

Det talas allt mer om SAF - Sustainable Aviation Fuels - med förhoppning att vi ska kunna fortsätta flyga som hittills. Det är såklart mycket positivt om vi kan ersätta dagens fossila flygbränsle med fossilfritt, men vägen dit är lång och det finns en rad hinder på vägen. Fossilfria bränslen kostar betydligt mer, vissa nya bränslen kräver helt nya flygplan, flera bränslen kräver enorma mängder fossilfri el vilket konkurrerar med andra sektorers behov, vissa alternativ kräver tillgång till stora mängder restprodukter, andra konkurrerar med andra ändamål som också kräver stora ytor mark, för samtliga kommer det att ta lång tid innan de får genomslag och priserna för flygbiljetter kommer sannolikt att öka kraftigt.

FLYGA MED BIOBRÄNSLEN?

Den främsta fördelen med biobränslen för flyg är att det redan idag är tillåtet att blanda in 50% i dagens flygmotorer. Med uppgradering av motorerna är det möjligt att flyga på 100% biobränsle. Det finns dock flera andra problem med detta. Att producera biobränsle till flyg kan konkurrera med matproduktion och markanvändning för kolsänkor. Det är också betydligt dyrare - uppskattningsvis mellan 2 och 5 gånger priset för dagens fossila flygbränsle. Det finns också alternativ som återanvänd matolja, djurfettsrester, matavfall samt restavfall från skog och lantbruk. Men utöver kostnader för omvandling till bränsle är ett problem att det inte finns tillräcklig mängd avfall för att kunna fylla mer än cirka 4% av det globala flygbränslebehovet till år 2030.

VÄTGASFLYG?

Vätgas framställs genom s.k elektrolys och kan användas som flygbränsle, men då krävs helt nya flygplan samt nya produktionsanläggningar och distributionsnät för vätgas. Om det överhuvudtaget blir genomfört kommer det att ta flera decennier. 

FLYGA MED ELEKTROBRÄNSLE?

Elektrobränsle eller syntetiskt fotogen är en möjlighet i omställningen av flyget som är attraktivt eftersom det kan användas i existerande flygmotorer. Elektrobränsle produceras också med väte som utgångspunkt men här används också CO2 för att kunna göra ett flytande bränsle. Koldioxiden behöver först fångas in från t.ex. skorstenar och att använda den för att göra flygbränsle kan i framtiden konkurrera med att lagra den för att därigenom uppnå negativa utsläpp. Framställning av elektrobränsle  kräver mycket stora mängder el och det krävs att den är fossilfri för att bränslet ska vara hållbart. Priset för elektrobränsle  beräknas idag ligga runt 4 ggr högre än dagens fossila flygbränsle.

ELFLYG?

Framtiden för elflyg är oviss avseende om elflyg kommer att kunna frakta många passagerare och på distanser över 100 mil. Flygplan kräver drivmedel med högt energiinnehåll vilket gör att ett elflygplan behöver mycket mer effektiva batterier än vad som finns på marknaden idag. Uppskattningar visar att om dagens batteriers energitäthet skulle fyrdubblas, så kan man klara flygningar på 110 mil och att detta skulle kunna leda till att 15% av det globala resandet skulle kunna elektrifieras till år 2060.